Ochrona prywatności i danych osobowych RODO

POLITYKA PRYWATNOŚCI 

PVGroup.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chorzów (adres: ul. Azotowa 21, 41-503 Chorzów), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice Wschód, VIII wydział KRS pod numerem KRS: 0000867516, REGON: 387423284, NIP: 6272769605, o kapitale zakładowym (wpłaconym w całości) w wysokości 10000,00 złotych („PVGroup.pl”) zobowiązuje się do ochrony Państwa danych osobowych na zasadach określonych w wiążących przepisach prawa, w tym w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”).

Niniejszy dokument stanowi opis polityki prywatności PVGroup.pl, którego celem jest określenie zasad i sposobu, na jakich PVGroup.pl przetwarza i wykorzystuje Państwa dane osobowe. Ponadto niniejsza polityka prywatności opisuje Państwa uprawnienia w odniesieniu do udostępnionych przez Państwa danych osobowych, a także wskazuje, w jaki sposób możecie się Państwo skontaktować z PVGroup.pl w razie dodatkowych pytań dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych.

Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie do wszystkich przypadków, w których PVGroup.pl jest administratorem danych osobowych i przetwarza dane osobowe. Dotyczy to zarówno przypadków, w których PVGroup.pl przetwarza dane osobowe pozyskane bezpośrednio od Państwa, jak i przypadków, w których dane osobowePVGroup.pl pozyskał z innych źródeł. W szczególności niniejsza polityka prywatności dotyczy danych osobowych, które PVGroup.pl otrzymał od Państwa za pośrednictwem niniejszej strony internetowej (i innych stron internetowych administrowanych przez PVGroup.pl), poczty elektronicznej lub podczas kontaktów innymi kanałami komunikacji.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią niniejszej polityki prywatności.

Prosimy o zwrócenie uwagi, że opuszczając tę stronę (np. przechodząc za pomocą linku na stronę znajdującą się w innej domenie, która nie jest administrowana przez PVGroup.pl), przechodzą Państwo w obszar, gdzie nie obowiązuje niniejsza polityka prywatności. PVGroup.pl nie ponosi odpowiedzialności za zasady polityki prywatności obowiązujące na stronach obsługiwanych przez inne podmioty.

We wszelkich sprawach związanych z ochroną lub przetwarzaniem Państwa danych osobowych mogą Państwo kontaktować z PVGroup.pl poprzez pocztę elektroniczną na adres: info@the-creative-life.pl lub pisemnie na adres Spółki: PVGroup.pl Sp. z o.o., ul. Azotowa 21, 41-503 Chorzów.

Administratorem Państwa danych osobowych podanych przez Państwa na tej stronie internetowej, pocztą elektroniczną lub innymi kanałami komunikacji jest PVGroup.pl.

PVGroup.pl dokłada szczególnej staranności, aby wszelkie Państwa dane osobowe były przetwarzane zgodnie z celem, dla których zostały zebrane i wykorzystywane stosownie do przesłanek oraz kategorii przetwarzanych danych dozwolonych prawem.

Gromadząc jakiekolwiek dane osobowe PVGroup.pl zapisuje skąd zostały one pozyskane.

PVGroup.pl zbiera dane osobowe w szczególności w przypadku gdy:

  • użytkownik strony internetowej administrowanej przez PVGroup.pl kontaktuje się z PVGroup.pl poprzez formularz kontaktowy;
  • użytkownik strony internetowej administrowanej przez PVGroup.pl zakłada konto użytkownika na portalu (dotyczy stron internetowych administrowanych przez PVGroup.pl, które zawierają taką funkcjonalność);
  • użytkownik strony internetowej administrowanej przez PVGroup.pl dokonuje zapisu na komunikację marketingową (newsletter);
  • użytkownik strony internetowej administrowanej przez PVGroup.pl zgłasza uczestnictwo w szkoleniu, konferencji, konkursie lub innym wydarzeniu organizowanym przez PVGroup.pl (ma to zastosowanie do stron internetowych administrowanych przez PVGroup.pl, które dotyczą takich wydarzeń);
  • użytkownik strony internetowej administrowanej przez PVGroup.pl zgłasza uczestnictwo w programie lojalnościowym lub akcji promocyjnej (ma to zastosowanie do stron internetowych administrowanych przez PVGroup.pl, które dotyczą takich wydarzeń);
  • osoba, której dane dotyczą, kontaktuje się z PVGroup.pl poprzez podany na stronie internetowej adres email lub telefon;
  • osoba fizyczna, której dane dotyczą, podaje PVGroup.pl dane osobowe konieczne do zawarcia i realizacji umowy.

PVGroup.pl zbiera i przechowuje następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres zameldowania, adres zamieszkania, adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu, data urodzenia, PESEL, adres IP komputera, login, a także inne dane osobowe – jeśli zostały przez Państwa dobrowolnie przekazane.

Przetwarzanie danych osobowych opiera się na (w zależności od okoliczności i celu pozyskania danych):

  • konieczności wykonania zawartej umowy;
  • zgody (w tym w szczególności zgody na e-mail marketing);
  • usprawiedliwionym interesie PVGroup.pl jako administratora danych (np. w zakresie tworzenia bazy danych, czynności analitycznych i profilujących, w tym czynności dot. analizy korzystania z produktów, marketingu bezpośredniego produktów własnych, zabezpieczeniu dokumentacji na potrzeby obrony przed ewentualnymi roszczeniami lub na potrzeby dochodzenia roszczeń);
  • obowiązków wynikających z prawa (np. prawa podatkowego, ubezpieczeń społecznych lub przepisów o rachunkowości).

Każdorazowo cel, zakres oraz odbiorcy danych osobowych przetwarzanych przez PVGroup.pl wynikają z działań podejmowanych przez Państwa, tj. zależy od okoliczności, w jakich dane zostały przez Państwa przekazane i relacji prawnej, jaka wiąże Państwa z PVGroup.pl (lub brak takiej relacji prawnej).

PVGroup.pl zbiera i przechowuje dane osobowe w następujących celach:

  • w przypadku złożenia zapytań poprzez formularz kontaktowy zamieszczony na stronach internetowych PVGroup.pl – dane osobowe będą przetwarzane w celu jednorazowego kontaktu we wskazanej formie z osobą, której dane dotyczą w celu udzielenia odpowiedzi na zgłoszone zapytanie;
  • w przypadku założenia na stronach internetowych PVGroup.pl (które posiadają taką funkcjonalność) konta użytkownika – dane osobowe będą przetwarzane w celu obsługi tego konta i zarządzania nim, a także umożliwienia świadczenia przez PVGroup.pl usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania z portalu, w tym dokonywania transakcji i płatności. Podanie tych danych jest niezbędne do założenia i prowadzenia konta użytkownika;
  • w przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie komunikacji marketingowej (newslettera) – dane osobowe będą wykorzystane w celu przedstawienia informacji o produktach i usługach oferowanych przez PVGroup.pllub Partnerów PVGroup.pl. Podanie danych jak i wyrażenie takiej zgody jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwią otrzymywanie komunikacji marketingowej;
  • w przypadku zgłoszenia uczestnictwa w wydarzeniu organizowanym przez PVGroup.pl (np. szkoleniu, konferencji, konkursie) – dane osobowe będą wykorzystane w celu umożliwienia udziału w takim wydarzeniu, a także w celach umożliwienia wykonanie przez PVGroup.pl usług związanych z organizacją tych wydarzeń (np. zapewnienia noclegów), rozliczeń i płatności za uczestnictwo oraz w celach rachunkowych związanych z rozliczeniem takiego uczestnictwa;
  • w przypadku zgłoszenia uczestnictwa w programie lojalnościowym lub promocji – dane osobowe będą wykorzystane w celu umożliwienia udziału w takim programie lub promocji, oraz w celach rachunkowych związanych z rozliczeniem takiego uczestnictwa;
  • w przypadku złożenia zamówienia na produkt lub usługę PVGroup.pl – dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji tego zamówienia oraz w celach rachunkowych (w tym wystawienia paragonu lub faktury), realizacji realizacją wszelkich roszczeń wynikających z zawartych umów (w tym w zakresie gwarancji jakości). Podanie tych danych jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy;
  • w każdym z ww. przypadków – w usprawiedliwionych celach PVGroup.pl jako administratora danych, w tym:
   • w celu zarządzania tą stroną internetową i udoskonalania jej na potrzeby wewnętrznej ewidencji, a także do analizy statystycznej;
   • w celach technicznych, związanych z administracją serwerami;
   • marketingu bezpośredniego jego produktów i usług;
   • windykacji należności; prowadzeni postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;
   • przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez PVGroup.pl obowiązków wynikających z przepisów prawa).

PVGroup.pl regularnie bada, czy Państwa dane osobowe nie są przetwarzane przez okres dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane.

 • Dane osobowe przetwarzane w związku z przedstawieniem oferty, świadczeniem usługi, zawarciem i realizacją umowy, będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie dłużej jednak niż do upływu terminu, w którym PVGroup.pl lub osoba, której dane dotyczą może dochodzić roszczeń z tym związanych.
 • Dane osobowe przetwarzane na podstawie udzielonej zgody będą przetwarzane do czasu jej cofnięcia lub ustania celu dla jakiego dane zostały zgromadzone. Udzielona zgoda może być w każdym czasie cofnięta bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Dane osobowe przekazywane z wykorzystaniem formularza kontaktowego lub podczas kontaktu telefonicznego, poprzez faks lub adres email, będą przetwarzane na czas realizacji zgłoszonego zapotrzebowania np. przedstawienia oferty, udzielenia informacji, nie dłużej jednak niż 2 lata celem zachowania zasady rozliczalności.
 • Dane osobowe przetwarzane w celu związanym z marketingiem bezpośrednim, będą przetwarzane do momentu wycofania zgody lub zgłoszenia sprzeciwu.
 • PVGroup.pl zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym i organizacyjnym, mającym na celu zapobieżenie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu. Strony internetowe PVGroup.pl oraz formularze kontaktowe znajdujące się na tych stronach są szyfrowane.
 • PVGroup.pl dokłada szczególnej staranności, żeby Państwa dane osobowe były przetwarzane zgodnie z zasadami przetwarzania danych osobowych określonych w RODO, tj.:
  • przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób dla Państwa przejrzysty (zasada zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości);
  • zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami (zasada ograniczenia celu);
  • prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane; dane osobowe, które będą nieprawidłowe w świetle celów ich przetwarzania, zostaną niezwłocznie usunięte lub sprostowane (zasada prawidłowości);
  • adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane (zasada minimalizacji danych);
  • przechowywane w formie umożliwiającej Państwa identyfikację, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane (zasada ograniczenia przetwarzania);
  • przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utra- tą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych (zasada integralności i poufności).

PVGroup.pl oświadcza, że nie sprzedaje Państwa danych osobowych.

PVGroup.pl oświadcza, że nie udostępnia i nie przekazuje Państwa danych osobowych innym osobom lub instytucjom, chyba że:
a. dokonywane jest to za Państwa wyraźną zgodą lub na Państwa życzenie, lub
b. dzieje się to na żądanie uprawnionych na podstawie ustawy organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań lub działań związanych z bezpieczeństwem lub obronnością, dla określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego, gdy jest to niezbędne do wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów, lub

c. jest to wymagane przez wiążące przepisy prawa, lub

 • w sytuacji gdy jest to konieczne do wykonania zawartej z Państwem umowy, tj. przekazanie np. dostawcom usług kart debetowych w celu przeprowadzania Państwa płatności za pośrednictwem tej strony internetowej lub podmiotom, które realizują dostawy produktów zamówionych przez Państwa w PVGroup.pl, a także podwykonawcom PVGroup.pl, lub
 • jest to konieczne w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania stron internetowych PVGroup.pl – tj. przekazanie np. wyznaczonym przez PVGroup.pl usługodawcom, którzy świadczą usługi związane z tą stroną internetową lub jej funkcjami, jednakże wyłącznie w zakresie niezbędnym do świadczenia tych usług oraz dostawcom usług informatycznych, którzy zajmują się hostingiem oraz opracowywaniem, rozwojem i zapewnianiem wsparcia w zakresie funkcjonowania strony internetowej, lub
 • jest to konieczne do wykonania obowiązków zwianych z prowadzeniem ksiąg rachunkowych – tj. przekazanie np. audytorom, biegłym rewidentom, doradcom prawnym i podatkowym, lub
 • jest to konieczne w celu dochodzenia roszczeń – tj. przekazanie np. firmom windykacyjnym, doradcom i kancelariom prawnym, organom wymiaru sprawiedliwości, lub

PVGroup.pl informuje, że dane osobowe przetwarzane przez PVGroup.pl nie są co do zasady przekazywane poza obszar EOG (kraje członkowskie Unii Europejskiej oraz Norwegia, Islandia i Liechtenstein), za wyjątkiem sytuacji (która może wystąpić) gdy:

  • PVGroup.pl będzie korzystać z serwerów zlokalizowanych poza EOG (w takim wypadku wszelkie Państwa dane będą kierowane na ten serwer, a następnie przesyłane zwrotnie do PVGroup.pl, a PVGroup.pl podejmie działania w celu zapewnienia, że serwer gwarantuje odpowiedni poziom zabezpieczeń Państwa danych osobowych),
 • PVGroup.pl podejmie środki mające na celu ochronę wszystkich Państwa danych osobowych przekazanych takiej stronie trzeciej lub przekazanych do innych krajów, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych, w szczególności gdy Państwa dane osobowe będą przekazywane do krajów spoza EOG, PVGroup.pl zastosuje standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony Państwa danych osobowych. Standardowe klauzule umowne są dostępne pod następującym linkiem: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/ international-transfers/transfer/index_en.htm.
 • PVGroup.pl może przetwarzać Państwa dane osobowe w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania). Nie będzie to wywoływać wobec Państwa żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Państwa sytuację.

PVGroup.pl przykłada szczególną wagę do kwestii profilowania i wskazuje, że:

  • na potrzeby profilowania PVGroup.pl nie przetwarza żadnych danych sensytywnych,
  • na potrzeby profilowania PVGroup.pl przetwarza tylko dane, które uprzednio podlegały pseudonimizacji lub takie dane, które zostały przez nas zagregowane,
  • jeśli nie możemy osiągnąć celu inaczej, niż poprzez profilowanie danych osobowych niezpseudonimizowanych lub niezagregowanych, PVGroup.pl wykorzystuje do tego typowe dane: adres e-mail i IP lub cookies;
  • PVGroup.pl profiluje w celu analizy lub prognozy Państwa preferencji oraz zainteresowań w związku z korzystaniem z produktów lub usług PVGroup.pl;
  • PVGroup.pl profiluje w celach marketingowych, tj. dopasowania oferty marketingowej do ww. preferencji.

Mają Państwo prawo do uzyskania informacji o przetwarzaniu Państwa danych osobowych oraz pra- wo dostępu do tych danych.

 • W dowolnym momencie mogą się Państwo domagać sprostowania, usunięcia i uzupełnienia swoich danych osobowych. Jednakże proszę mieć na uwadze, że usunięcie takie może uniemożliwić PVGroup.pl odpowiedź na Państwa zapytania lub realizację zamówień, lub sprawi, że Państwa konto straci ważność, bądź też uniemożliwi udział w wydarzeniu organizowanym przez PVGroup.pl (np. szkolenie, konferencja, konkurs), programie lojalnościowym czy promocji.
 • Mają Państwo prawo do domagania się uzyskania kopii swoich danych osobowych z naszych zasobów.
 • Mają Państwo prawo do domagania się ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych lub zaprzestania korzystania przez PVGroup.pl z Państwa danych osobowych, lub też zaprzestania profilowania (na przykład w odniesieniu do wykorzystywania danych w celu udoskonalania naszej strony internetowej).
 • Mają Państwo prawo uzyskania swoich danych osobowych wykorzystywanych do realizacji zamówienia, zarządzania kontem lub innych, podawanych w przypadku kontaktu z PVGroup.pl, w formacie nadającym się do odczytu maszynowego, które mają Państwo prawo przekazać innemu administratorowi danych.
 • Jeśli przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie Państwa zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia swojej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostanie bez wpły- wu na zgodność z prawem przetwarzania realizowanego na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Państwa prawa mogą podlegać ograniczeniom lub być realizowane pod pewnymi warunkami. Przykładowo, PVGroup.pl nie może zagwarantować, że w każdym przypadku będą mieli Państwo prawo do przenoszenia danych w danym – zależy to od konkretnych okoliczności związanych z czynnościami przetwarzania.

PVGroup.pl nie ma on obowiązku usunięcia danych w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do: 

 • korzystania z praw i wolności wypowiedzi i informacji,
 • wywiązania się z prawnego obowiązku przetwarzania na mocy obowiązującego prawa, lub wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym,
 • celów archiwalnych w interesie publicznym, celów badań naukowych lub historycznych lub celów statystycznych,
 • do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 • PVGroup.pl zastrzega sobie prawo realizacji powyższych uprawnień po pozytywnym zweryfikowaniu Państwa tożsamości w sytuacji ubiegania się o dokonanie danej czynności.
 • Jeśli mają Państwo skargę dotyczącą przetwarzania Państwa danych osobowych przez PVGroup.pl mają Państwo prawo zgłosić swoje niezadowolenie do odpowiedniego organu nadzorczego nadzorującego przetwarzanie danych osobowych przez PVGroup.pl (obecnie: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 • “Cookie” to niewielki plik tekstowy zawierający informacje przechowywane na Państwa komputerze. Pliki cookie są wykorzystywane wyłącznie dla celów technicznych i mają na celu ułatwienie Państwu korzystania ze strony internetowej. Jeden z rodzajów plików cookies stale zapisuje informacje na Państwa komputerze („stałe pliki cookies”). Następnie może on być wykorzystywany do dostosowania tej strony internetowej w oparciu o wybory i zainteresowania użytkownika. Innym powszechnym rodzajem plików cookie są “pliki cookie sesji”. Kiedy wchodzą Państwo na stronę internetową, pliki cookie sesji są przesyłane między Państwa komputerem a serwerem w celu zbierania informacji. Pliki cookie sesji nie są zapisywane po zamknięciu przeglądarki. Więcej informacji o działaniu plików cookie można znaleźć na stronie www.allaboutcookies.org.

Pliki cookie wykorzystywane przez PVGroup.pl na tej stronie internetowej to (w nawiasach po każdej z pozycji podano, jak długo dany plik cookie jest zachowywany):

  • .ASPXROLES (sesja) – plik cookie, który przechowuje nazwy ról użytkowników w celu określenia roli zalogowanego użytkownika. Używany tylko w odniesieniu do stron internetowych z obszarem chronionym hasłem.
  • .ASPXAUTH (sesja) – służy do ustalenia, czy użytkownik jest uprawniony do dostępu, wyłącznie po zalogowaniu się użytkownika. Używany tylko w odniesieniu do stron internetowych z obszarem chronionym hasłem.
  • .LoginC (sesja) – służy do sprawdzania, który użytkownik jest zalogowany. Używany tylko w odnie-sieniu do stron internetowych z obszarem chronionym hasłem.
  • backgroundImageIndex (sesja) – dotyczy odnośnika strony głównej dla ustawienia pierwszego obrazu w pokazie slajdów.
  • ASP.NET_SessionId (sesja) – ASP.NET korzysta z tego pliku cookie do śledzenia zapytań wysyła- nych podczas danej sesji. Umożliwia zachowywanie i rozdzielenie różnych użytkowników. Używa- ny tylko w odniesieniu do stron internetowych z obszarem chronionym hasłem].
  • cookieCK/ cookieJS (rok) – przechowuje informację o wyłączeniu przez użytkownika komunikatu o korzystaniu z plików cookie.

PVGroup.pl nieustannie pracuje nad udoskonaleniem stron internetowych. W tym celu korzysta z Google Analytics w celu analizy zachowań naszych użytkowników na ogólnym i anonimowym poziomie. PVGroup.pl umożliwia, aby Google Analytics umieszczało pliki cookie na tej stronie i zarządzało nimi. Google Analytics umieszcza następujące pliki cookie w celu rejestrowania danych o odwiedzinach i osobach odwiedzających tę witrynę: statystyki są wykorzystywane do umożliwienia łatwiejszego i sprawniejszego korzystania z tej witryny:

 • _utma(dwalata)-(unikalny)użytkownik-cookiezapisywanenakomputerachprzypierwszych odwiedzinach danej witryny; zawiera unikalny numer identyfikacyjny, dzięki któremu narzędzie potrafi określić unikalnego użytkownika i nowego użytkownika;
 • _utmz (sześć miesięcy) – zawiera informację na temat źródeł odwiedzin, dzięki niemu możliwe jest policzenie odwiedzin z wyszukiwarek oraz danych z kampanii marketingowych;
 • _utmc (sesja) – zawiera tylko informację o unikalnym identyfikatorze witryny i wygasa po za- mknięciu okna przeglądarki (jest to cookie tymczasowe);
 • _utmb(30minut)-odpowiedzialnezaprzechowywanieinformacjinatematdanejwizyty;cookie _utmc współpracuje z _utmb, jego zadaniem jest ustalenie, czy należy rozpocząć śledzenie no- wej wizyty czy też zbierane dane powinny zostać zaliczone do starej;
 • _utmt (dziesięć minut) – pozwala na identyfikację zdarzeń Google Analytics;
 • _ga(2lata)-służydorozróżnianiaużytkownikównapotrzebygromadzeniainformacjinatemat odwiedzin na stronie, pomaga identyfikować obszary witryny, które wymagają udoskonalenia;
 • _gid (1 dzień) – służy do odróżniania poszczególnych sesji (odwiedzin), jest odnawiany każdo- razowo po przesłaniu danych do Google Analytics;
 • _gat (10 minut) – wykorzystywany do monitorowania wskaźnika zapytań w odniesieniu do wła- snych serwerów.

Jeśli nie akceptują Państwo korzystania przez PVGroup.pl z plików cookie podczas korzystania przez Państwa z tej strony internetowej PVGroup.pl, mogą Państwo zmienić ustawienia Państwa przeglądarki internetowej, tak aby ustawić automatyczną odmowę przechowywania plików cookie lub powiadamianie, kiedy dana strona internetowa chce przechowywać pliki cookie na Państwa komputerze. Wcześniej zapisane pliki cookie można także usunąć z poziomu przeglądarki internetowej (więcej informacji na ten temat podano w poniższym punkcie). Należy mieć na uwadze, że niektóre obszary i funkcje na tej stronie internetowej wymagają plików cookie i mogą nie działać, jeśli pliki cookie zostaną usunięte lub niezaakceptowane.

W celu usunięcia plików cookie, które są już na Państwa sprzęcie, jeżeli używają Państwa komputera i nowszej przeglądarki, można jednocześnie nacisnąć klawisze CTRL + SHIFT + DELETE. Jeśli ten skrót nie działa, na stronach pomocy można znaleźć odpowiednie informacje dotyczące najczęściej używanych przeglądarek, a także link do usunięcia plików cookie flash – tutaj:

  • Internet Explorer
  • Mozilla Firefox
  • Google Chrome
  • Safari
  • Opera
  • Pliki cookie Flash

Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie wykorzystywanych na tej stronie internetowej, prosimy o kontakt z nami pod adresem info@pvgroup.pl

Strony internetowe mogą wykorzystywać widgety do mediów społecznościowych, które umożliwiają użytkownikom dostęp do treści ze strony internetowej PVGroup.pl na różnych platformach społecznościowych (między innymi: Facebook, YouTube, LinkedIn). Aby lepiej zrozumieć, w jaki sposób i jakie informacje są gromadzone za pośrednictwem mediów społecznościowych i jakie pliki cookie są wykorzystywane przez taką stronę trzecią, należy zapoznać się z aktualną polityką prywatności odpowiednio dla każdej z poszczególnych platform społecznościowych.

PVGroup.pl zobowiązuje się do regularnego przeglądu niniejszej polityki prywatności i polityki cookies i jej zmiany w sytuacji, gdy okaże się to niezbędne z uwagi na: nowe przepisy prawa, nowe wytyczne organów odpowiedzialnych za nadzór nad procesami ochrony danych osobowych, praktyki stosowane w obszarze ochrony danych osobowych.

PVGroup.pl zastrzega sobie również możliwość zmiany niniejszej polityki prywatności i polityki cookies w przypadku zmian technologii, przy wykorzystaniu której przetwarza dane osobowe (o ile zmiana jej wpływa na brzmienie niniejszego dokumentu), a także w razie zmiany sposobów, celów lub podstaw prawnych przetwarzania przez PVGroup.pl danych osobowych.

go top